Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

 

FALSAFAH PENDIDIKAN MALAYSIA

 

 

 

" Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara".

 

 

sekilas

aluan GB Moto P.Pelanggan   Teras. Carta Org.
  kalendar 03 cuti index kakitangan album  
    download undang2 teknik    
      jadual gaji